top of page

Şirket Politikalarımız

Müşteri Politikamız 

Müşterilerimiz velinimetimizdir. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık    vermek önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

2.png

Kalite Politikamız

 

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde, çevreye duyarlı bir şirket olarak; 

•Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,

•Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,

•Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

•Projelerimizi söz verilen sürede ve eksiksiz olarak gerçekleştirmektir.

Çevre Politikamız 

 

Yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek;

 

Çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmeyi, Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmayı,

 

Çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

 

Oytun İnşaat her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir.

 

Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

 

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak. Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

 

Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.

Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Oytun İnşaat İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

İşbirliği Politikamız

 

İş ortaklarımız / tedarikçilerimizle; güven, saygı, şeffaflık, kazan-kazan ilkeleri çerçevesinde, kurumsal değerlerimize uygun, paylaşılmış hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir ilişkiler kurarak müşterilerimize değer yaratmak.

Etik Politikamız

 

Oytun İnşaat, sürdürülebilir başarının yakalanması için etik kurallara uygun iş yapılması gerektiğine inanır. Tüm faaliyetlerini belli bir etik çerçeve sınırlarında sürdürür. Lider bir kurum olmanın getirdiği sorumlulukların bilincinde olan Oytun İnşaat; doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği kurumsal değerlerinin temeli olarak görür. Tüm çalışan, tedarikçi, alt yüklenici ve diğer paydaşlardan da etik standartlar ve ilkelerin tanımlandığı Etik Kurallar Sözleşmesi’ne uymaları beklenir.

 

Oytun İnşaat'ın etik değerlerini oluşturan unsurlar

 

Dürüst ve önyargısız çalışmak ve adil rekabet etmek.

İş ilişkilerini doğruluk, güvenilirlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine 

kurmak.

 

Tüm paydaşlara eşit, onurlu ve saygılı davranmak.

 

Temel haklara ve farklılıklara saygı göstermek.

 

Faaliyet süreçlerinde sağlık ve güvenlik standartlarına en üst düzeyde önem vermek.

 

Faaliyet süreçlerinde çevre ve insan sağlığı standartlarına uygun hareket etmek.

 

Tüm iş ortaklarıyla güven ve gizlilik üzerine ilişki kurmak ve sürdürmek.

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

 

Oytun Grubu olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz,  ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

 

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın,  tüketicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, bayilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Oytun Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir.

 

Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

Sosyal Medya Politikamız

 

DİNLİYORUZ

İletişimin ilk adımı dinlemektir. Bu yüzden, öneri ve geri bildirimleri önemsiyoruz. Başkalarından öğrenmeye açık oldukça, başarımızı daha da arttıracağımıza inanıyoruz.

 

SAYGI DUYUYORUZ

İnsanlarla ilişkilerimizde saygılı ve yapıcı davranıyoruz. İletişimimizde insan ve hayvan haklarını, cinsiyet eşitliğini, demokrasinin temel değerlerini gözetiyoruz. Telif haklarına ve etik kurallara uyuyoruz.

 

ÖZGÜRLÜĞE İNANIYORUZ

İfade özgürlüğüne inanıyor, değerlerimizi, itibarımızı ve hukuki haklarımızı ihlal etmeyen her türlü ifadeyi hoşgörüyle karşılıyoruz.

 

KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUYORUZ

Konvansiyonel iletişim alanında benimsediğimiz kurum kültürümüzü, dijital mecralarda da koruyoruz. Kurum kültürümüzü, verdiğimiz kararlarda yol gösterici olarak görüyoruz.

 

PAYLAŞTIĞIMIZ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE ŞAHSİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Sosyal medyada resmi açıklamalar dışında, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmıyor, bilgilerimizin gizliliğini koruyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı, kişisel bilgilerini saklamaları yönünde teşvik ediyoruz.

bottom of page